Hotărârea nr. 98/2009

HOTĂRÂRE Privind modificarea Organigramei şi Statului de Funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 aprobate prin HCL S4 nr. 19/26.02.2009 precum şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al DGASPC Sector 4


HOTĂRÂRE Privind modificarea Organigramei și a □ Statului de Funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 aprobate prin HCL S4 nr. 19/26.02.2009 precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al DGASPC Sector 4 Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4

Luând în considerare Referatul de Specialitate nr. 12431/24.09.2009 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

Ținând seama de hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4 nr. 01/21.10.2009;

Având în vedere Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; în conformitate cu prevederile 3rt.4 alin (1) din HGR nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată și art. 1 alin. 3 din Anexa acestei hotărâri

în temeiul prevederilor art.45 alin.1 și art.81 alin.2 lit.e) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei, a statului de funcții si a regulamentului de organizare si funcționare 3le Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, aprobate prin HCL S4 nr. 19/26.02.2009, conform Anexelor 1, 2 si 3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Secretarul Sectorului 4 București, împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.10.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ionel Romeo DRĂGAN


Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

J Anexai:    Anexa_1_H_98_.xls (Size 69Kt