Hotărârea nr. 96/2009

HOTĂRÂRE privind desemnarea consilierilor Consiliului Local Sector 4 şi ai Comunităţii Locale a Sectorului 4 pentru Comisia Locală de Ordine Publică a Sectorului 4


HOTĂRÂRE privind desemnarea consilierilor Consiliului Local Sector 4 și ai Comunității Locale a Sectoru

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Analizând referatul de specialitate al Poliției Comunitare nr.7401/23.10.2009 ;

În conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.371/20.09.2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.45 alin.1 și art.81 alin.4 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează din partea Consiliului Local Sector 4 ca reprezentanți în Comisia locală de ordine publică consilierii prevăzuți în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2 Se desemnează, de către Consiliul Local Sector 4, ca reprezentanți ai comunității în Comisia locală de ordine publică, persoanele prevăzute în Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.3 Primarul sectorului 4 prin serviciile de specialitate și persoanele desemnate ca membri în Comisia locală de ordine publică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.10.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ionel Romeo DRĂGAN

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1