Hotărârea nr. 94/2009

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea anexei aprobata prin H.C.L.S4 nr.71/23.07.2009


HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea    1^1 □

anexei aprobata prin H.C.L.S4 nr.71/23.07.2009

In temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) și alin.(4) lit.b), ale art.45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) si alin. (4) lit. c), precum si ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5),

si (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata. H.C.L. nr. 71/23.07.2009. Având in vedere prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, si cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si funcționarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele ale Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 37/2003 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, cu modificările si completările ulterioare ;

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si completările ulterioare ,

Luând in considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Cartea europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 942 si următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții;

Luând act de:

a)    Expunerea de motive prezentata de către primarul sectorului 4, in calitatea sa de inițiator;

b)    Raportul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 11.4/789/09.10.2009;

c)    Raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local al Sectorului 4

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnico economica a fost aprobata prin Hotărârile Consiliului Local nr.:

-    88/31.10.2007, prevăzută in anexa la prezenta;

-    96/29.11.2007, prevăzută in anexa la prezenta;

-    02/31.01.2008, prevăzută in anexa la prezenta;

-    45/28.08.2008, prevăzută in anexa la prezenta;

-    55/28.05.2009, prevăzută in anexa la prezenta;

-    91/30.09.2009, prevăzută in anexa la prezenta.

Consiliul local al Sectorului 4 adopta prezenta

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea si completarea anexei aprobata prin H.C.L. Sector 4

nr.71/23.07.2009, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Restul prevederilor din H.C.L. Sector 4 nr.71/23.07.2009 raman neschimbate.

Art. 3 Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului sectorului 4, in termenul prevăzut de lege, primarului sectorului 4 si prefectului Municipiului București si se aduce la cunoștința publica prin publicarea in Monitorul Oficial al României, precum si pe pagina de internet www.ps4.ro.

Această hotărâre a fost adoptată in ședința de îndată a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 09.10.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Ionel Romeo DRĂGAN


Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

J Anexai:    Anexa la H_94_.xls (Size 43 Kb)