Hotărârea nr. 93/2009

HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a activităţii de voluntariat în cadrul Primăriei Sectorului 4 Bucureşti şi al direcţiilor (serviciilor) descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 4 Bucur


HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a activității de voluntariat în <

și al direcțiilor (serviciilor) descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local al

Sectorului 4 București și a contractului de voluntariat

Consiliul Local al Sectorului 4,

Examinând Expunerea de motive privind aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare a activității de voluntariat în cadrul Primăriei Sectorului 4 București și al direcțiilor (serviciilor) descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 4 București, precum și modelul de contract, inițiată de Primarul Sectorului 4;

Analizând Referatul nr. 414/ 23.09.2009 al Colectivului de lucru condus de viceprimarul Sectorului 4, prin care se propune inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a activității de voluntariat în cadrul Primăriei Sectorului 4 București și al direcțiilor (serviciilor) descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 4 București;

Luând în considerare prevederile Legii voluntariatului nr. 195/2001, republicată, cu modificarile și completările ulterioare;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

În temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) și art.81 alin.4 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a activității de voluntariat în cadrul Primăriei Sectorului 4 București și al direcțiilor (serviciilor) descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 4 București, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă contractul de voluntariat ce va fi încheiat între beneficiarul voluntariatului -organizația gazdă - și voluntarul ce va adera, conform anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta.

Art.3. Primarul Sectorului 4 și Secretarul Sectorului 4, prin compartimentele de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.09.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ionel Romeo DRĂGAN

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1