Hotărârea nr. 92/2009

HOTÃRÂRE Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2009


HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2009

Consiliul Local al Sectorului 4;

Văzănd:

-Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti;

- Raportul de specialitate privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al

sectorului 4 pe anul 2009, nr. II.4/ 719 /30.09.2009 al Direcției Economice;

-    Adresa nr. 62339/28.09.2009 emisa de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuinte - Cabinet Secretar de Stat, privitoare la fondurile allocate Sectorului 4 pentru executarea lucrarilor de interventie la anveloparea blocurilor de locuinte , conform OUG nr. 18/2009;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4;

Avand in vedere prevederile art. 19, din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata:

Hotărăște :

Art. 1. Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Sector 4 - venituri proprii a fost aprobat atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli in suma de 628.410,94 mii lei, astfel:

•    Bugetul local in suma de 550.912,00 mii lei, conform anexei nr. 1

•    Bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate partial din venituri proprii in suma de 19.410,59 mii lei, conform anexei nr. 2, 2.1,2.2;

•    Bugetul de venituri si cheltuieli cu finantatare din credite externe, in suma de 19.369,460 mii lei, conform anexei nr. 3;

•    Bugetul de venituri si cheltuieli cu finantatare din fondul de rulment, in suma de 38.718,89mii lei, conform anexei nr. 4;

Art. 2. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, la valoarea de 550.912,00 mii lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor:

-    Anexa 1.1 - capitol bugetar 49.02 - Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli in valoare de : 550.912,00 mii lei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

-    Anexa 1.2 - capitol bugetar 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe

-    Anexa 1.3 - capitol bugetar 56.02 - Transferuri

-    Anexa 1.4 - capitol bugetar 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala

-    Anexa 1.5 - capitol bugetar 65.02 - Invatamant

-    Anexa 1.6 - capitol bugetar 66.02 - Sanatate

-    Anexa 1.7 - capitol bugetar 67.02 - Cultura recreere si religie

-    Anexa 1.8 - capitol bugetar 68.02 - Asigurari si asistenta sociala

-    Anexa 1.9- capitol bugetar 70.02 - Locuinte servicii si Dezvoltare Publica

-    Anexa 1.10 - capitol bugetar 74.02 - Protectia mediului;

-    Anexa 1.11 - capitol bugetar 84.02 - Transporturi

Art. 3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, pentru activitatile finantate partial din venituri proprii, la valoarea de 19.410,59 mii lei,conform anexelor : 2.1,2.1.1 ,2.1.2,2.1.3 care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 4. Se aproba bugetul D.G.A.U.I.S.C. cap 51.02.01.03I, in valoare de: 5.192,25 mii lei, condorm anexei nr. 1.2.1,care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 5. Se aproba bugetul Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei capitolul 56.02.09, in valoare de: 20,00 mii lei, conform anexei nr.: 1.3.,care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 6. Se aproba bugetul Politie Comunitara, subcapitolul 61.02.03, in valoare de: 16.829,00 mii lei, conform anexei nr.1.4.21 care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 7. Se aproba bugetul D.G.A.U.I.S.C. - capitolul 65.02 - derulat prin Ordonatorul secundar de credite, in valoare de: 180.850,17 mii lei, din care:

Anexa nr. 1.5.1 - cap 65.02.01 - invatamant derulat din Unitatile Scolare

Anexa nr. 1.5.2. - cap 65.02.02 - invatamant derulat directie

Anexa nr. 1.5.3. - cap 65.02.03 - invatamant prescolar si primar

Anexa nr. 1.5.4. - cap 65.02.03.DR - invatamant prescolar + primar derulat prin directie

Anexa nr. 1.5.5. - cap 65.02.03. US - invatamant prescolar + primar - Unitati scolare

Anexa nr. 1.5.6. - cap 65.02.04 - Total invatamant secundar

Anexa nr. 1.57. - cap 65.02.04 US - invatamant secundar derulat prin Unitati Scolare

Anexa nr. 1.5.8.- cap 65.02.07.04 DR - invatamant special derulat prin directie

Anexa nr. 1.5.9.- cap 65.02.07.04 US- invatamant special unitati scolare -

Art. 8. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 66.02 - Sanatate, in valoare de: 384,00 mii lei,conform anexei nr. 1.6.1, 1.6.1.2 care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 9. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, subcapitolul 67.02. - Servicii Culturale, in valoare de: 87.214,418 mii lei, conform anexei nr. 1.7.1,care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 10. Se aproba bugetul - capitolul 68.02 AS 05 - Asistenta sociala, in valoare de: 87.449,22 mii lei, conform anexei nr. 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 11. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 70.02 - Locuinte, Servicii si dezvoltare publica, in valoare de: 15.154,66 mii lei, conform anexelor :1.9.1,1.9.2,1.9.3,1.9.4,care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 12. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 74.02 - Protectia mediului, in valoare de: 61.066,50 mii lei, conform anexei nr. 1.10.1 care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 13. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 84.02 - Transporturi, in valoare de: 20.454,162 mii lei, conform anexei nr. 1.11.1 care face parte integranta din prezenta hotarare; Art. 14. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli cu finantatare din credite externe, in suma de 19.369,460 mii lei, conform anexelor nr. 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 15. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli cu finantatare din fondul de rulment, in suma de 38.718,89mii lei, conform anexelor : nr. 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8;

Art. 16. Se aproba Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum si pentru unitatile aflate in subordinea Consiliului Local sector 4, care fac parte integranta din prezenta hotărâre:

-    anexa nr. 5 - Lista de investitii a Primariei Sectorului 4 in valoare de 91.991,69 mii lei;

-    anexa nr. 6 - Lista de investitii pe anul 2009, cu finantare din buget local a D.G.A.U.I.S.C., in valoare de 14.152.20 mii lei;

Art. 17. Se aproba repartizarea pe trimestre a creditelor de angajament pe anul 2009, conform anexelor : 7,8,9,10;

Art. 18. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de

Credite prin Direcția Economică din Primăria Sectorului 4, Direcțiile descentralizate implicate și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente-Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.09.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ionel Romeo DRĂGAN

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

3 / 3