Hotărârea nr. 91/2009

HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivelor de investiţii propuse a se realiza în anul 2009 de către Primăria Sectorului 4


HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentațiilor    q db

tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivelor de investiții propuse a se realiza în anul 2009 de către Primăria Sectorului 4

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4 al Municipiului București. Ținând seama de referatul de specialitate al Direcției Dezvoltare Urbana nr.1623/28.09.2009. Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4.

în conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind Finanțele Publice Locale și

din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică Ioc3lâ republicată HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții și indicatorii tehnico-economici aferenți, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Secretarul Sectorului 4, Direcția Dezvoltare Urbana și Direcția Economică vor aduce la Îndeplinirea prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local 3l sectorului 4 din data de 30.09.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Ionel Romeo DRĂGAN


Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

] Anexai:    Anexa 1 H_91_.xls (Size 21 Kb)