Hotărârea nr. 90/2009

HOTĂRÂRE privind adoptarea ,,Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale sau din fondul locativ de stat,


HOTĂRÂRE privind adoptarea „Criteriilor pentru ta Lâ

stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea

cererilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate 3l Serviciului Sp3tju locativ nr.103/24.09.2009. precum și Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4,

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Loc3l Sector 4. în conformitate cu art.43 din Legea locuinței nr.114/1996, republicată precum și art.21,art.3O din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996,

în temeiul prevederilor art.45, alin.(1) coroborat cu art.81. alin (2) lit. n, și alin.(4) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă ‘Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat,,, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se completează ‘Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat,, cu Anexa 2 și Anexa 3 care vor face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Prezenta Hotărâre completează Hotărârea nr. 53/28.05.2009 a Consiliului Local al Sectorului 4.

Art.4 - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Serviciul Spațiu Locativ și Serviciul Tehnic Consiliul Local. Documente-Electoral, vor aduce la îndeplinirea prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din dat3 de 30.09.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ionel Romeo DRÂGAN

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

J Anexai: Q Anexa2: J Anexa3:


Anexa 1 H_90_.XLS (Size 23 Kb; Anexa 2 H_90_.doc fS/ze 36 Kb) Anexa 3 H_90_.doc fs/ze 32 Kb