Hotărârea nr. 9/2009

HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Planuri urbanistice de detaliu si aviz oportunitate-elaborare P.U.Z. pe terenuri proprietate privata persoane fizice si/sau juridice şi teren domeniul privat al Municipiului Bucureşti, situate in municipiul Bucuresti - sec


HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Planuri urbanistice de detaliu

si aviz oportunitate-elaborare P.U.Z. pe terenuri proprietate

privata persoane fizice si/sau juridice și teren domeniul privat al Municipiului București, situate in municipiul București - s CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatele de specialitate ale Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizate de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizele Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere avizele Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si ale Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările ulterioare ;

în baza prevederilor Ordinului MLPTL nr.1107/2001 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentațiilor de amenajare a teritoriului si urbanism in municipiul București si ale Ordinului MLPTL nr.1943/2001 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000; în baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. T din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planurile urbanistice de detaliu și aviz oportunitate-elaborare P.U.Z. pentru IMOBILELE PREVĂZUTE IN ANEXA LA PREZENTA HOTARARE situate pe terenuri proprietate privata persoane fizice si/sau juridice și teren domeniul privat al municipiului București.

Art. 2. Prezentele documentații reprezintă regulamente de urbanism și nu dau dreptul de construire.

Art. 3. Perioada de valabilitate a prezentelor documentații de urbanism este de 2 ani.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.01.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Florica BĂLUȚĂ

Contrasemnat pentru legalitate

Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

j Anexai:    H_9_PUDuri.doc (Size: 36 Kb)