Hotărârea nr. 89/2009

HOTĂRÂRE privind aprobarea “Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2009, cuprinzând solicitanţii care se încadrează pentru atribuirea unei locuinţe sociale “, întocmită în baza cererilor depuse/actualizate în anul 2008


HOTĂRÂRE privind aprobarea “Listei cu ordinea $ a eâ de prioritate pe anul 2009, cuprinzând solicitanții care se încadrează pentru atribuirea unei locuințe sociale întocmită în baza cererilor depuse/actualizate în anul 2008

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Expunerea de motive nr. 43/1.108/28.09.2009, întocmită de Viceprimarul Sectorului 4,precum și referatul de specialitate nr. 43/1.109/28.09.2009 al Serviciul Spațiu Locativ;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în conformitate cu art.43 din Legea locuinței nr.114/1996, republicată precum și art.21 din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii locuinței nr.114/1996;

în temeiul prevederilor art.45, alin.(1) coroborat cu art.81, alin (2) lit. n, și alin.(4) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă 'Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2009, cuprinzând solicitanții care se încadrează pentru atribuirea unei locuințe sociale’ , întocmită în baza cererilor depuse/actualizate în 3nul 2008, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Persoanele și familiile cuprinse în listă pot primi o locuință în limita locuințelor avute la dispoziție în acest scop, luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul de stat existent cât și locuințele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiții cuprinse în programele de construcții locuințe sociale.

Art.3- Propunerile și aprobările de repartizare a locuințelor se vor efectua numai cu reanalizarea situației locative a fiecărui solicitant în cadrul 'Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe din fondul locativ de stat, în vederea repartizării’ constituită prin Dispoziția nr. 874/10.07.2008, după prezentarea actelor justificative reactualizate, și luarea la cunoștință de către acesta a prevederilor din Anexa nr.1 la Legea locuinței nr.114/1996 cu privire la exigențele minimale pentru locuințe.

Art.4 - Primarul Sectorului 4. Secretarul Sectorului 4, Serviciul Spațiu Locativ, Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente-Electoral, vor aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.09.2009.

PREȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnat pentru legalitate

Ionel Romeo DRĂGAN    Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

J Anexai:    Anexa 1 H_89_.xls (S'.ze 522Kb)