Hotărârea nr. 88/2009

HOTĂRÂRE privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din luna septembrie 2009, în baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007


HOTĂRÂRE privind aprobarea listei persoanelor    3

fizice care au obținut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susținerii examenului de atestare din luna septembrie 2009, în baza Legii nr.

230/2007 și H.G. nr. 1588/2007

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Expunerea de Motive' a Primarului Sectorului 4 și Referatul nr.V.15./2719 / 28.09.2009 al Direcției Relații cu Comunitatea Locală - Serviciul Relații cu Asociațiile de Proprietari;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 230 / 2007 - privind infiintarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, în conformitate cu H.G.nr. 1588/2007 - pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art.81, alin. (4) din Legea nr. 215 / 2001 - privind administrația publică locala, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă lista persoanelor fizice care au obținut calitatea de administrator imobile -ATESTAT în urma susținerii examenului de atestare desfășurat la data de: 26.09.2009, conform anexei care face parte integrantă din această hotărâre.

Art. 2 Atestatul are drept scop certificarea calităților profesionale ale persoanelor care doresc să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociațiile de proprietari.

Art. 3 Atestatul de administrator de imobil se eliberează pentru o perioada nedeterminata si este valabil pe tot teritoriul României.

Art. 4 Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de către autoritatea administrației publice locale care l-a eliberat, daca nu mai sunt indeplinite condițiile pentru exercitarea acestei activitat.

Art. 5 Secretarul Sectorului 4 împreună cu Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente -Electoral vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre 3 fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.09.2009.

PRE ȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnat pentru legalitate

Ionel Romeo DRĂGAN    Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

j Anexai:    Anexa H_88_.xls (Size 22Kb>