Hotărârea nr. 87/2009

HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 aferente anului 2010


HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de As

Consiliul Local al sectorului 4;

Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Ținând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4;

Având în vedere Referatul de Specialitate nr. 11465/03.09.2009 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4;

Potrivit prevederilor art.23 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 alin.1 și art.81 alin.4 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, pentru anul 2010, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Secretarul sectorului 4 București, și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.09.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ionel Romeo DRĂGAN

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1