Hotărârea nr. 86/2009

HOTĂRÂRE privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local


HOTĂRÂRE privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local

Consiliul Local al sectorului 4;

Luând în considerare demisia d-lui GOLEAC MARIAN înregistrată la Cabinet Secretar cu nr. 368/ 28.09.2009;

Ținând cont de Referatul constatator întocmit de Primarul și Secretarul sectorului 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

În baza dispozițiilor art.9 alin.2 lit”a” coroborat cu art.12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată;

În temeiul prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE

Articol unic Cu data prezentei, se constată încetarea de drept a mandatului de consilier din cadrul Consiliului Local al sectorului 4 al domnului GOLEAC MARIAN și totodată vacantarea locului acestuia în Consiliul Local sector 4.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.09.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ionel Romeo DRĂGAN

Contrasemnat pentru legalitate

Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1