Hotărârea nr. 84/2009

HOTARARE Pentru implementarea procedurii de inchiriere privind spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in administrarea directa a Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4


HOTARARE Pentru implementarea procedurii de inchiriere privind spatiile cu alta destinatie decat aceea d


Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 4 si Raportul de specialitate nr.5074/25.08.2009 al Directorului Directiei de Administrare a Pietelor Sectorul 4;

Luand act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4.

Potrivit H.G 348/ 1998 - privind exercitarea comerțului cu produse si servicii de piata in unele zone publice, Legea nr. 213/1998 - privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si H.G. nr. 955/2004 - privind aprobarea regulamentului cadru privind organizare si functionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

In baza HCGMB nr. 239/ 2001 si HCGMB nr. 51/ 2003 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii in pietele agroalimentare din Municipiul Bucuresti si art.15 din HCGMB nr. 32/ 20.02.2007 pentru reglementarea raporturilor contractuale privind spatiile cu alta destinatie decat acea de locuinta aflate in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul HCL Sector 4 nr. 58/ 2004 privind infiintarea Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4;

In conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1, art. 81 alin. (2), lit. f) si r) din Legea 215/2001 republicata privind administratia publica locala;

Consiliul Local al Sectorului 4 Hotaraste:

Art. 1. Se aproba procedura de inchiriere prin licitatie publica deschisa cu strigare, pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in administrarea directa a Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4, prevazuta in Anexa 1.

Art. 2. Spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta vacante si cele care se vor vacanta vor fi atribuite prin licitatie publica deschisa conform prezentei hotarari.

Art. 3. De la data aprobarii prezentei se abroga H.C.L Sector 4 nr. 45/2007

Art. 4. Secretarul Sectorului 4 si Directia de Administrare a Pietelor Sector 4 vor duce la

indeplinire prevederile prezentei hotarari, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.08.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ionel Romeo DRĂGAN

Contrasemnat pentru legalitate

Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1