Hotărârea nr. 83/2009

HOTARARE privind aprobarea iniţierii de către Direcţia de Administrare a Pieţelor Sector 4 a procedurilor în vederea realizării unei construcţii cu destinaţia de complex comercial


HOTARARE privind aprobarea inițierii de către Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4 a procedurilor

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 4 si Raportul de specialitate nr. 5072/25.08.2009 intocmit de Directia de Administrare a Pietelor Sector 4;

Luand act de Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Vazand dispozitiile cuprinse in H.C.L.S 4 nr.22/30.03.2006, privind transmiterea unor terenuri din administrarea Consiliului Local Sector 4, in administrarea Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 in vederea construirii, exploatarii si administrarii unor noi complexe agroalimentare;

In temeiul HCGMB nr.51/06.03.2003 privind masuri de imbunatatire a activitatii in pietele agroalimentare din Municipiul Bucuresti;

In conformitate cu prevederile cuprinse la art.8 si art. 16 alin.(1) lit.d) din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor, modificata si completata prin Legea nr. 528/2004;

Conform prevederilor cuprinse la art. 45, alin.1 si art. 81, alin.2, lit.f), din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 HOTARASTE:

Art.1 Se aproba realizarea de catre Directia de Administrare a Pietelor Sector 4 a unui complex agroalimentar pe terenul in suprafata de 2184 mp. situat in Bucuresti, Sos Giurgiului intersectie cu strada Verigei sector 4.

Art.2 Se imputerniceste directorul Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 sa initieze procedurile in vederea intocmirii unui studiu de fezabilitate care sa stabileasca parametrii de realizare si exploatare a complexului.

Art.3 La data adoptarii prezentei se abroga dispozitiile H.C.L.S. 4 nr.76/27.07.2006 si 46/05.07.2007.

Art.4 Secretarul Sectorului 4 si Directia de Administrare a Pietelor Sector 4 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.08.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ionel Romeo DRĂGAN

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1