Hotărârea nr. 82/2009

HOTARARE Privind aprobarea modificarii Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4


HOTARARE Privind aprobarea modificării    lS o dăi

Organigramei, Statului de funcții si Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4

Analizând Expunerea de motive a Primarului Sector 4 si Raportul de Specialitate nr. 5073/25.08.2009 , al directorului Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4;

Vazand rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Ținând seama de prevederile O.G. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare aprobata si modificata prin Legea nr.27/1999 si ale ordinului Ministerului Finanțelor 770/1998 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.G. 14/1998;

In temeiul O.G. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobata prin Legea nr.3/2003;

In conformitate cu dispozițiile art.45 alin (1) si art. 81 alin(2> lit. e) din Lege3 nr.215/2001 modificata si completata privind administrația publica locala;

Consiliul Local Sector 4,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba modificarea Organigramei Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 conform Anexei 1.

Art.2. Se aproba Statul de funcții si salarizarea personalului Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 conform Anexei 2.

Art.3. Se aproba modificarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 conform Anexei 3.

Art.4. Prezenta hotarare intra in vigoare la data adoptării. De la aceeași data isi inceteaza aplicabilitatea H.C.L.S 4 nr. 29/31.03.2009.

Art.5. Anexele 1- 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.6. Directorul Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 va aduce la îndeplinire prevederile prezentei.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.08.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ionel Romeo DRAGAN

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

J Anexai:    Anexa 1 H_82_ORG Piete.doc (Size 31 Kb)