Hotărârea nr. 81/2009

HOTARÂRE Privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 4


HOTĂRÂRE Privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4

Consiliul Local al sectorului 4:

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Luând în considerare Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4;

Ținând seama de referatul de specialitate al Secretarului sectorului 4;

Văzând adresa Direcției de Muncă și Protecție Socială a Municipiului București

nr.1978/12.08.2009;

În temeiul dispozițiilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și ale art 4 din Hotărârea Guvernului României nr. 1437/2004 privind organizarea și metodologia de funcționare a Comisiei pentru Protecția Copilului;

În baza prevederilor art. 45 alin 1 coroborat cu art. 81 alin 2 lit „n” din Legea nr. 215 a administrației publice locale, modificată și completată:

HOTĂRĂȘTE:

Ărt. 1. Cu data prezentei, se modifică componența Comisiei pentru Protecția Copilului, prin înlocuirea, în calitatea de membru cu atribuții de reprezentant al Direcției de Muncă și Protecție Socială a Municipiului București, a d-nului Mihai Rapi cu d-nul Augustin Cosac.

Ărt. 2. Cu aceeași dată, HCL sector 4 nr. 56/26.05.2005 se modifică și se completează în consecință.

Ărt. 3. Primarul sectorului 4 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.08.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ionel Romeo DRĂGĂN

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4

Radu DRĂGOMIRESCU

1 / 1