Hotărârea nr. 8/2009

HOTĂRÂRE privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanti pentru autoutilitara B-089559 precum şi pentru autoturismele B-51-WYZ şi B-17-YXX aflate in dotarea Primăriei Sectorului 4


HOTĂRÂRE privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanti pentru autoutilitara B-089559 precu


Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 București

Luând în considerare referatul de specialitate nr. VI/19/1073/11.12.2008 al Direcției Administrative;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; Ținând seama de prevederile OG nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările ulterioare În temeiul prevederilor art.45 alin.1 și art.81 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba consumul lunar de carburanti pentru autoutilitara cu numar de circulatie B-089559 în cantitate de 450 litri motorină iar pentru autoturismele cu numerele de circulație B-51 -WYZ, B-1 7-YXX în cantitate de 200 litri motorină.

Art.2. Secretarul sectorului 4, Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente-Electoral , Directia Administrativă vor duce la indeplinire prevederile prezentei, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.01.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florica BĂLUȚĂ

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1