Hotărârea nr. 79/2009

HOTĂRÂRE privind aprobarea procedurii, a anunţului de vânzare şi a caietului de sarcini pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări de servicii conform Legii Nr.550/2002


HOTĂRÂRE privind aprobarea procedurii, a    Q a â

anunțului de vânzare și a caietului de sarcini pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări de servicii conform Legii Nr.550/2002

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Referatul de specialitate Nr.102/17.08.2009 întocmit de Președintele Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări de servicii conform Legii Nr.550/2002;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Luând în considerare dispozițiile Legii Nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, Hotărârea de Guvern Nr.246/2003 precum și Legea nr.558/2004;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(1) și art.81 alin.(4) din Legea Nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată Consiliul Local Sector 4

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă procedura de vânzare a spațiilor comerciale și de prestări de servicii prin licitație publică cu strigare, anunțul de vânzare și caietul de sarcini conform Anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Autoritatea executivă a Sectorului 4 împreună cu Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări de servicii desemnată prin Dispoziția Primarului Sectorului 4. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local 3l sectorului 4 din data de 31.08.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ionel Romeo DRĂGAN

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

J Anexai:    Anexa 1 H_82_ORG Piete.doc (Size 31 Kb)

J Anexa2:    Anexa 2 H_79_.doc (Size 39 Kb)

J Anexa3:    Anexa 3 H_79_.doc (Size 40 Kb)