Hotărârea nr. 77/2009

HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de consilier local


HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de consilier local

Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier din cadrul Consiliului Local al sectorului 4 al domnului POPESCU DANIEL, constatată prin Hotărârea nr.64/23.07.2009 a Consiliului Local sector 4;

Ținând cont de adresa Partidului Social Democrat - Organizația Municipală București, înregistrată la Cabinet Secretar cu nr. 336/24.08.2009 ;

Având în vedere procesul verbal al Comisiei de validare;

În baza dispozițiilor art.96 alin.9 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.6 alin.2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată;

În temeiul prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se validează mandatul de consilier local al domnului DIACONU Gheorghiță, candidat pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din iunie 2008, pe locul rămas vacant în urma demisiei domnului POPESCU DANIEL.

Art. 2 Domnul DIACONU Gheorghiță, va fi membru în cadrul Comisiei pentru resurse umane, învățământ, protecția copilului, protecție socială, muncă, sănătate și familie (comisie de bază), în Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism precum și în Consiliile de Administrație a următoarelor unități de învățământ: Școala nr.79 și Școala nr. 109. Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.08.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ionel Romeo DRĂGAN

Contrasemnat pentru legalitate

Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1