Hotărârea nr. 76/2009

HOTÃRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2009


HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2009

Consiliul Local al Sectorului 4;

Văzănd:

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti ;

- Raportul de specialitate privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al

sectorului 4 pe anul 2009, nr. II.4/ 608 /18.08.2009 al Direcției Economice;

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4 ;

Avand in vedere prevederile art. 49 alin (4), (5), (6), (7) din Legea Finantelor Publice Locale nr. 273/2006, privind virarile de credite bugetare Primaria Sector 4 a intocmit proiectul de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2009.

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata:

Hotărăște :

Art. 1. Se aproba listele de investitii a Primariei Sector 4 in valoare totala de 86.932,980 mii lei, conform anexelor 1.; 1.1; 1.2

Art. 2. Se aproba Lista de investiti a Politiei Comunitare Sector 4 in valoare totala de 10,000 mii lei conform anexei 2.

Art. 3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli avand sursa de finantare fond de rulment in valoare totala de 26.918,89 mii lei, conform anexelor 3; 3.1; 3.1.1 (cap 67.11), 3.1.1.1 (cap 67.11.05.03) ; 3.1.2. (cap 70.02) ; 3.1.2.1. (cap 70.02.03.30) ; 3.1.3. (cap 84.11) ; 3.1.3.1 (84.11.03.03)

Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Primăria Sectorului 4, Direcțiile descentralizate implicate și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente-Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 18.08.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ionel Romeo DRĂGAN

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1