Hotărârea nr. 75/2009

HOTÃRÂRE Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2009


HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2009

Consiliul Local al Sectorului 4;

Văzănd:

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti ;

- Raportul de specialitate privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al

sectorului 4 pe anul 2009, nr. II.4/ 333/30.04.2009 al Direcției Economice;

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4 ;

Avand in vedere prevederile art. 19, din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata:

Hotărăște :

Art. 1. Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Sector 4 - venituri proprii a fost aprobat atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli in suma de 604.428,87 mii lei, astfel:

•    Bugetul local in suma de 525.251,52mii lei, conform anexei nr. 1

•    Bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate partial din venituri proprii in suma de 19.450,00mii lei, conform anexei nr. 2;

•    Bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii in suma de 13.004,00mii lei, conform anexei nr. 3;

•    Bugetul de venituri si cheltuieli cu finantatare din credite externe, in suma de 19.369,46 mii lei, conform anexei nr. 4;

•    Bugetul de venituri si cheltuieli cu finantatare din credite interne, in suma de 435,00 mii lei, conform anexei nr. 5;

•    Bugetul de venituri si cheltuieli cu finantatare din fondul de rulment, in suma de 26.918,89mii lei, conform anexei nr. 6;

Art. 2. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, la valoarea de 525.251,52 mii lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor:

-    Anexa 1.1 - capitol bugetar 49.02 - Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli in valoare de : 525.251,52 mii lei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

-    Anexa 1.2 - capitol bugetar 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe

-    Anexa 1.3 - capitol bugetar 54.02 - Alte servicii publice generale

-    Anexa 1.4 - capitol bugetar 55.02 - Dobanzi

-    Anexa 1.5 - capitol bugetar 60.02 - Aparare

-    Anexa 1.6 - capitol bugetar 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala

-    Anexa 1.7 - capitol bugetar 65.02 - Invatamant

-    Anexa 1.8 - capitol bugetar 66.02 - Sanatate

-    Anexa 1.9 - capitol bugetar 67.02 - Cultura recreere si religie

-    Anexa 1.10 - capitol bugetar 68.02 - Asigurari si asistenta sociala

-    Anexa 1.11- capitol bugetar 70.02 - Locuinte servicii si Dezvoltare Publica

-    Anexa 1.12 - capitol bugetar 74.02 - Protectia mediului;

-    Anexa 1.13 - capitol bugetar 84.02 - Transporturi

Art. 3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, pentru activitatile finantate partial din venituri proprii, la valoarea de 19.450,00 mii lei, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 4. Se aproba bugetul D.G.I.T.L., cap. 51.02.01.03D, in valoare de: 9.798,00 mii lei, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 5. Se aproba bugetul propriu al Primăriei Sectorului 4, cap. 51.02.01.03P, in valoare de: 27.578,56 mii lei, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 6. Se aproba bugetul D.G.A.U.I.S.C. cap 51.02.01.03I, in valoare de: 4.837,49 mii lei, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 7. Se aproba bugetul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Sector 4, capitolul 54.02.10, in valoare de: 4.146,71 mii lei, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 8. Se aproba bugetul Dobanzi, capitolul 55.02, in valoare de: 33.114,00 mii lei, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 9. Se aproba bugetul Centrului Militar Zonal, subcapitolul 60.02.02, in valoare de: 461,87 mii lei, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 10. Se aproba bugetul Serviciului de Protectie Civila, subcapitolul 61.02.05, in valoare de: 100,00 mii lei, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 11. Se aproba bugetul Politie Comunitara, subcapitolul 61.02.03, in valoare de: 16.729,00 mii lei, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 12. Se aproba bugetul D.G.A.U.I.S.C. - capitolul 65.02 - derulat prin Ordonatorul secundar de credite, in valoare de: 182.024,11 mii lei, din care:

•    Anexa nr. 1.6.1 - cap 65.02.01 - invatamant derulat din Unitatile Scolare

•    Anexa nr. 1.6.2. - cap 65.02.02 - invatamant derulat directie

•    Anexa nr. 1.6.3. - cap 65.02.03 - invatamant prescolar, derulat prin directie

•    Anexa nr. 1.6.4. - cap 65.02.03. - invatamant primar derulat prin directie

•    Anexa nr. 1.6.5. - cap 65.02.03. - invatamant prescolar, unitati scolare

•    Anexa nr. 1.6.6 - cap 65.02.04 - invatamant secundar superior derulat prin directie

•    Anexa nr. 1.6.7. - cap 65.02.04 us 3 - invatamant profesional derulat prin unitati scolare

•    Anexa nr. 1.6.8.- cap 65.02.07.04 - invatamant special derulat prin unitati scolare

•    Anexa nr. 1.6.9.- cap 65.02.07.04 - invatamant special directie-

Art. 13. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 66.02 - Sanatate, in valoare de: 384,00 mii lei, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art 14. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, subcapitolul 67.02.03 - Servicii Culturale, in valoare de: 1.382,00 mii lei, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art 15. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, subcapitolul 67.02.05 - Servicii recreative si sportive, in valoare de: 72.410,41 mii lei, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art 16. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, subcapitolul 68.02 AS 05 - Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate, in valoare de: 36.000,00 mii lei, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art 17. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, subcapitolul 68.02 AS 06 - Asistenta sociala pentru familie si copii, in valoare de: 6.704,55 mii lei, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art 18. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, subcapitolul 68.02 AS 15 - Prevenirea excluderii sociale, in valoare de: 810,00 mii lei, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art 19. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, subcapitolul 68.02 AS 50 - Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale, in valoare de: 28.132,00 mii lei, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art 20. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, subcapitolul 68.02.11 - Crese, in valoare de: 7.437,67 mii lei, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art 21. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 70.02 - Locuinte , Servicii si dezvoltare publica, in valoare de: 13.539,23 mii lei, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art 22. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 74.02 - Protectia mediului, in valoare de: 44.385,10 mii lei, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art 23. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 84.02 - Transporturi, in valoare de: 26.812,60 mii lei, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 24. Se aproba Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum si pentru unitatile aflate in subordinea Consiliului Local sector 4, care fac parte integranta din prezenta hotărâre:

-    anexa nr. 7 - Lista de investitii a Primariei Sectorului 4 in valoare de 86.223,34 mii lei;

-    anexa nr. 8 - Lista de investitii pe anul 2009, cu finantare din buget local a D.G.A.U.I.S.C., in valoare de 14.418,05 mii lei;

-    anexa nr. 9 - Lista de investitii pe anul 2009, cu finantare din buget local a D.G.A.S.P.C., in valoare de 50,00 mii lei;

-    anexa nr. 10 - Lista de investitii pe anul 2009, cu finantare din buget local a POLITIEI COMUNITARE SECTOR 4, in valoare de 10,00 mii lei;

-    anexa nr. 11 - Lista de investitii pe anul 2009, cu finantare din buget local a Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4, in valoare de 5.384,00 mii lei;

Art. 25. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Primăria Sectorului 4, Direcțiile descentralizate implicate și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente-Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.07.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ionel Romeo DRĂGAN

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

3 / 3