Hotărârea nr. 73/2009

HOTĂRÂRE privind incheierea unui contract de inchiriere intre Directia Generala de Administrare a Unitatilor de Invatamant, Sanitare si Creselor Sector 4 si proprietarii de drept a imobilului situat in Str.Verzisori Nr.18-20, Sector 4


HOTĂRÂRE privind incheierea unui contract de inchiriere intre Directia Generala de Administrare a Unitat

Vazand Informarea prezentata de Viceprimarul Sectorului 4 cu nr.328/23.07.2009 si Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luand act de notificarea proprietarilor de drept a imobilului inregistrat la Primaria Sector 4 sub nr. 33837/06.07.2009;

Avand in vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Tinand seama de Decizia Judecatoreasca Nr.19A/12.01.2009,definitiva, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, precum si Hotararea de Guvern nr.1886/2006;

In temeiul art.45 alin.(1) si art.81, alin.(2) lit.,,f'' si alin.(4) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata;

Consiliul Local Sector 4,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba incheierea contractului de inchiriere privind Corpul B din cadrul Colegiului Tehnic Petru Rares, situat in Str.Verzisori Nr.18-20 Sector 4, intre Directia Generala de Administrare a Unitatilor de Invatamant, Sanitare si Creselor Sector 4 si proprietarii de drept a imobilului, in conditiile H.G.R. nr.1886/2006, pe perioada determinata.

Art.2 Se imputerniceste Directorul Directiei Generale de Administrare a Unitatilor de Invatamant, Sanitare si Creselor Sector 4 sa negocieze si sa semneze contractul de inchiriere descris la Articolul 1.

Art.3 Secretarul Sectorului 4 impreuna cu Directorul Directia Generala de Administrare a Unitatilor de Invatamant, Sanitare si Creselor Sector 4 vor duce la indeplinire prevederile prezentei, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 23.07.2009.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ionel Romeo DRĂGAN

Contrasemnat pentru legalitate,

Secretarul Sectorului 4,

Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1