Hotărârea nr. 72/2009

HOTARARE privind demisia directorului Direcţiei de Administrare a Pieţelor Sector 4 si numire unui nou director


HOTARARE privind demisia directorului Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 si numire unui nou c

Consiliul Local Sector 4,

Vazand Referatul de specialitate al Directiei Resurse Umane si Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Avand in vedere cererea de demisie a directorului general al Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4;

Luand in considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

In temeiul dispozitiilor art. 61 alin. 1 si 5 si art. 63 alin. 5 lit. „e”si alin. 7 precum si art.81 alin. 2 lit h) din Legea nr. 215/ 2001, republicata privind administratia publica locala.

HOTARASTE :

Art. 1. Se ia act de cererea de demisie a D-lui Director Titică Florin de la Directia de Administrare a Pietelor Sector 4, începând cu data de 23.07.2009.

Art. 2. Incepand cu data de 24.07.2009, se deleagă in funcția de director al Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, dl. FLORESCU Ștefan Viorel, până la organizarea concursului. Art. 3. Primarul Sectorului 4, prin compartimentele de specialitate si Directia de Administrare a Pietelor Sector 4, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, conform competentelor. Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.07.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ionel Romeo DRĂGAN

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1