Hotărârea nr. 70/2009

HOTĂRÂRE Privind acordarea de ajutoare de urgenţă persoanelor afectate de inundaţiile din noaptea de 11 spre 12 iulie 2009


HOTĂRÂRE Privind acordarea de ajutoare de    si eâ

urgență persoanelor afectate de inundațiile din noaptea de 11 spre 12 iulie 2009

Consiliul Local al sectorului 4;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 9519/20.07.2009 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4. precum și expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Având în vedere rapoarte comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 3l Sectorului 4;

Luând în considerare prevederile art28 alin. 1 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat modificată și completată de Legea nr. 115/2006,

în temeiul prevederilor art.45 alin. 1 și art.81 alin.2 lit.n) din Lege3 nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba acordarea a 19 ajutoare de urgență pentru persoanele 3le căror gospodării au fost afectate de inundațiile din noaptea de 11-12 iulie 2009, conform Raportului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4 ce constituie Anexa nr. 1 la prezenta. în sumă totală de 111.385 lei.

Art.2. (1) Ajutorul de urgență va fi acordat în bani/sub formă de bunuri, conform opțiunilor scrise ale proprietarilor/rezidenților, pe baza proceselor-verbale de constatare încheiate de către reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 cu proprietarii/rezidenții din locuințele afectate. l3 cererea persoanelor afectate și a anchetelor sociale efectuate la fiecare gospodărie în parte, conform Anexei nr. 2 la prezenta..

(2) Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Directorul Executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4. va stabili metodologia de acordare a ajutoarelor pentru victimele inundațiilor din noaptea de 11 spre 12 iulie 2003.

Art.4. Se aproba efectuarea de expertize de specialitate in regim de urgență pentru imobilele din strada Măceșului nr.90 și din strada Câtrunești nr.44, ale căror structuri au fost puternic afectate.

Art.5. Secretarul Sectorului 4 București, serviciile de specialitate împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.07.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ionel Romeo DRĂGAN

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

j Anexai:    Anexa 2 H_70_inundatii.doc (Size:64 Kb)