Hotărârea nr. 7/2009

HOTĂRÂRE privind împuternicirea Primarului Sectorului 4 să negocieze şi să semneze cu Sindicatul salariaţilor din Primăria Sectorului 4 Acordul colectiv de muncă şi Contractul colectiv de muncă


HOTĂRÂRE privind împuternicirea Primarului Sectorului 4 să negocieze și să semneze cu Sindicatul salai

Consiliul Local Sector 4

Văzând Raportul de Specialitate Nr.VIII/265/26.01.2009 al Direcției Juridice și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 4;

Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Având în vedere dispozițiile cuprinse în Legea Nr.130/1996, Legea Nr.143/1997 (a contractului colectiv de muncă); Legea Nr.53/2003 - Codul Muncii; Legea Nr.188/1998 privind funcționarii publici; Hotărârea de Guvern Nr.281/1993 privind salarizarea personalului bugetar în instituțiile bugetare și Legea Nr.154/1998 privind sistemul de stabilitate a salariilor de bază în sectorul bugetar;

În temeiul art.45 alin.(1), art.81 alin.(2) lit.,,j'' și art.81 alin.(4) din Legea Nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să negocieze și să semneze cu reprezentanții Sindicatului salariaților din Primăria Sectorului 4 Acordul colectiv de muncă și Contractul colectiv de muncă conform Anexelor Nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Drepturile prevăzute vor fi acordate cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli al Primăriei Sectorului 4, aprobat anual, potrivit legii.

Art.3 Prevederile Acordului colectiv de muncă și Contractului colectiv de muncă se aplică începând cu luna ianuarie a anului 2009.

Art.4 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, Acordul colectiv de muncă încheiat la nivelul anului 2007 și prelungit prin acte adiționale precum și Contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul anului 2007 prelungit și completat prin acte adiționale, încetează să mai producă efecte.

Art.5 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 împreună cu direcțiile de specialitate din cadrul aparatului propriu, vor aduce la îndeplinire, conform competențelor, prevederile acestei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.01.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florica BĂLUȚĂ

Contrasemnat pentru legalitate

Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1