Hotărârea nr. 69/2009

HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii Centrului Cultural „Nicolae Bălcescu” în Centru Cultural pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu”


HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii Centrului Cultural „Nicolae Bălcescu” în Centru Cultural pentru

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Expunerea de motive Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate al Centrului Cultural „Nicolae Bălcescu” nr.425/20.07.2009;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Luând act de adresa Comisiei Naționale a României pentru UNESCO nr.348/01.07.2009;

În temeiul dispozițiilor art.45 alin.(1) și art.81 alin.(2) lit. „j” și alin.(4) din Legea Nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Cu data prezentei, se aprobă schimbarea denumirii Centrului Cultural „Nicolae Bălcescu” în Centru Cultural pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu”, instituție publică de cultură cu personalitate juridică, ce funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 4, cu sediul în București, str. 11 Iunie nr.41, sector 4.

Art.2 Codul fiscal se va modifica numai din punct de vedere al noii denumiri, codul de identificare și adresa poștală rămânând neschimbate, cf. H.C.L.S.4 nr.11/2006, cu excepția art.8;

Art.2 Directorul Centrului Cultural și Secretarul Sectorului 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale și va fi difuzată de serv.Tehnic Consiliul Local, Documente-Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.07.2009.

PREȘEDINRTE DE ȘEDINTĂ,

Ionel Romeo DRĂGAN

Contrasmnat pentru legalitate

Secretarul Sectorului 4,

RADU DRAGOMIRESCU

1 / 1