Hotărârea nr. 68/2009

HOTARÂRE privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanţi pentru autoturismul B–28- ZWY aflat în dotarea Primăriei Sectorului 4


HOTĂRÂRE privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanți pentru autoturismul B-28- ZWY afla

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 București

Luând în considerare referatul de specialitate nr.VI.40116/20.07.2009 al Serviciului Corp Control Primar;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; Ținând seama de prevederile OG nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45 alin.1 și art.81 alin.4 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Ărt.1. Se aprobă consumul lunar de carburanți pentru autoturismul cu numărul de circulație B-28-ZWY în cantitate de 200 litri motorină.

Art.2. Secretarul sectorului 4, Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente - Electoral și Direcția Administrativă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor. Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.07.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ionel Romeo DRĂGAN

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1