Hotărârea nr. 67/2009

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivelor de investiţii propuse a se realiza în anul 2009 de către Primăria Sectorului 4


HOTĂRÂRE privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici al


Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4 al Municipiului București. Ținând seama de referatul de specialitate al Direcției Dezvoltare Urbană nr.1147/20.07.2009. Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4.

În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind Finanțele Publice Locale și

din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții și indicatorii tehnico-economici aferenți, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul Sectorului 4, Direcția Dezvoltare Urbană și Direcția Economică vor aduce la indeplinirea prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.07.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ionel Romeo DRĂGAN

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1