Hotărârea nr. 66/2009

HOTARARE privind modificarea Anexei nr. 3 la H.C.L. Sector 4 nr. 72/2008


HOTARARE privind modificarea Anexei nr. 3 la H.C.L. Sector 4 nr. 72/2008

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 4 si Raportul de Specialitate al Directorului Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 nr. 4245/2009.

Luand act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Vazand dispozitiile cuprinse in H.C.G.M.B nr. 76/26.04.2005 privind identificarea si delimitarea

de catre Consiliile Locale a terenurilor pe care se afla amplasate pietele agroalimentare.

Tinand cont de dispozitiile H.C.G.M.B.nr. 239/2001 privind unele masuri de imbunatatire a

activitatii in pietele agroalimentare din Municipiul Bucuresti.

In temeiul O.G. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a

domeniului public si privat de interes local, aprobata prin legea nr.3/2003 si H.C.L. Sector 4 nr.

72/ 2008.

In conformitate cu prevederile cuprinse in art.45 alin. 1 si art. 81 alin (2) lit. „f” din Legea nr.

215/2001 modificata si completata privind administratia publica locala;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 .Se aproba modificarea anexei nr. 3 din documentatia tehnica si TOPO-cadastrala la H.C.L. Sector 4 nr. 72/ 30.10.2008 referitoare la suprafata totala a Pietei Sudului aflata in administrarea directa a Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4, conform Anexei care face parte integranta din aceasta hotarare.

Art. 2 Secretarul Sectorului 4 si Directia de Administrare a Pietelor Sector 4 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 23.07.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ionel Romeo DRĂGAN

Contrasemnat pentru legalitate

Secretarul Sectorului 4

RADU DRAGOMIRESCU

1 / 1