Hotărârea nr. 65/2009

HOTĂRÂRE privind delegarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4, in Consiliul de Administratie al Asocierii cu S.C.Global Network System SRL (Asociat A) si Primaria Sector 4 Bucuresti (Asociat B) prin contractul nr. 010302/4438/03.02.2009


HOTĂRÂRE privind delegarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4, in Consiliul de Administrat

Consiliul Local al Sectorului 4

Vazand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 si Raportul de specialitate intocmit de Directia Juridica nr. VIII-21/159/09.06.2009;

Luand act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Tinand cont de H.C.L. sector 4 nr. 88/13.11.2008 privind Implementarea unui sistem Informatic

integrat in vederea furnizarii de servicii publice on-line si a eficientizarii activitatilor interne ale

Primariei Sectorului 4 Bucuresti de H.C.L. Sector 4 nr.90/27.11.2008 privind modificarea anexei nr. 2 de la H.C.L.sector 4 nr. 88/13.11.2008 si de Contractul de asociere in participatiune nr. 010302/4438/03.02.2009 incheiat intre S.C. Global Network System SRL si Primaria Sector 4;

In temeiul art. 45 alin (1) coroborat cu art. 81 alin (4) din Legea nr. 215/2001 privind

administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se imputerniceste dl. RISTEA VIOREL ca reprezentant al Consiliului Local Sector 4 in

Consiliul de Administratie al asocierii creat in temeiul art. 3 (3.2) din Contractul de asociere in

participatiune nr. 010302/4438/03.02.2009 avand ca obiect “Construirea unei retele

metroplitane subterane de fibra optica pentru telecomunicatii in sectorul 4 Bucuresti.”

Art. 2. Persoana nominalizata si Secretarul Sectorului 4 impreuna cu Serviciul Tehnic al

Consiliului Local, Documente- Electoral vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari,

conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 23.07.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ionel Romeo DRĂGAN

Contrasemnat pentru legalitate

Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1