Hotărârea nr. 61/2009

HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii aplicării tarifelor prevăzute în Anexa la HCLS 4 nr. 6/ 29.01.2009


HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii aplicării tarifelor prevăzute în Anexa la HCLS 4 nr. 6/ 29.01.2009

Consiliul Local al Sectorului 4;

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 si Raportul de specialitate al Directiei de Administrare a Pietelor Sectorul 4 nr. 3501/11.06.2009;

Luand act de raportele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

In temeiul art. 30 din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale si art. 282 din Legea

nr. 571/ 2003 - Codul Fiscal al României;

Avand in vedere dispozitiile H.C.G.M.B nr. 239/ 24.09.2001 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii in pietele agroalimentare;

Tinand cont de cuprinsul art. 19 si 20 din O.G. nr. 71/ 2002 privind organizarea si functionarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat;

In conformitate cu prevederile art. 45 alin. 2, lit. c, art. 81 alin. (2), lit. d) si art. 81 alin. (3) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărăște:

Art. 1. Se aproba prelungirea până la data de 31.12.2009 a tarifelor percepute de Directia de Administare a Pietelor Sector 4 pentru serviciile prestate si folosirea domeniului public aflat in administrarea acesteia conform Anexei la HCLS4 nr. 6/29.01.2009.

Art. 2. Incepand cu data de 01.01.2010 se va reveni la tarifele prevazute in Anexa la H.C.L. S 4 nr. 71/ 30.10.2008.

Art. 3. Secretarul Sectorului 4 impreuna cu Directia de Administrare a Pietelor Sector 4 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 25.06.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ionel Romeo DRĂGAN

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1