Hotărârea nr. 60/2009

HOTĂRÂRE pentru revocarea H.C.L.S.4 nr. 50/28.05.2009


HOTĂRÂRE pentru revocarea H.C.L.S.4 nr. 50/28.05.2009

Având în vedere adresa nr.30498/IA/14.05.2009 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței precum și Expunerea de motive Primarului Sectorului4;

Analizând Raportul de specialitate al Direcției Administrative nr.VI.18/123/11.06.2009;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

În temeiul dispozițiilor art.45 alin.(1) din Legea Nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 4 HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se revocă Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 50/28.05.2009 privind trecerea blocului ZI1, Cartier Tonitza, din Șoseaua Olteniței Nr.219 din domeniul public al Consiliului Local Sector 4 în domeniul public al statului.

Art.2 Primarul Sectorului 4 și Secretarul Sectorului 4, prin compartimentele de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 25.06.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ionel Romeo DRĂGAN

Contrasemnat pentru legalitate

Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1