Hotărârea nr. 6/2009

HOTĂRÂRE privind modificarea punctelor 3, 4 si 5 din Anexa la H.C.L.S 4 nr. 71 din 30.10.2008


HOTĂRÂRE privind modificarea punctelor 3. 4 si 5 din Anexa la H.C.L.S

4 nr. 71 din 30.10.2008

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 si Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Piețelor Sectorul 4;

Luând act de raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

In temeiul art. 30 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale si art. 282 din Legea nr. 571/ 2003 - Codul Fiscal al României;

Având in vedere dispozițiile H.C.G.M.B nr. 239/ 24.09.2001 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii in piețele agroalimentare;

Ținând cont de cuprinsul art. 19 si 20 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat;

In conformitate cu prevederile art. 45 alin. 2, lit. c, art. 81 alin. (2), lit. d) si art. 81 alin. (3) din Legea 215/2001 republicata privind administrația publica locala;

Hotărăște:

Art. 1. Se aproba modificarea pentru o perioada de 6 luni a punctelor 3, 4 si 5 din Anexa la H.C.L.S 4 nr. 71/ 30.10.2008 privind aprobarea tarifelor percepute de Direcția de Administare a Piețelor Sector 4 pentru serviciile prestate si folosirea domeniului public aflat in administrarea acesteia incepand cu data de 01.02.2009, conform ANEXEI la prezenta, ce face parte integranta din hotarate.

Art. 2. începând cu data de 01.08.2009 se va reveni la tarifele prevăzute in Anexa la H.C.L. S 4 nr. 71/ 30.10.2008.

Art. 3. Secretarul Sectorului 4 impreuna cu Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hota rari, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.01.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Florica BĂLUȚĂ

Contrasemnat pentru legalitate

Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

j Anexai:    Anexa H_6_modif.HCL 71.doc (Size: 30 Kb)