Hotărârea nr. 58/2009

HOTÃRÂRE Privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2009


HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2009

Consiliul Local al Sectorului 4;

Văzănd:

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti;

- Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului al sectorului 4 pe anul 2009, nr. II.4/ 432

/18.06.2009 al Direcției Economice;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4 ;

Avand in vedere prevederile art. 19., lit. a, din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;

Luand in considerare Decizia nr. 23075/16.06.2009 a Directorului executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice privind retrimestializarea sumelor alocate de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor si municipiului Bucuresti.

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata:

Hotărăște :

Art. 1 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli - venituri proprii, atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli in suma de 498.227,92 mii lei, conform anexei nr. 1 Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Primăria Sectorului 4, Direcțiile descentralizate implicate și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente - Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 25.06.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ionel Romeo DRĂGAN

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1