Hotărârea nr. 56/2009

HOTARARE privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2008


HOTARARE privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2008

Consiliul Local al Sectorului 4:

Luand in considerare:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialiate privind incheierea excercitiului bugetar pe anul 2008 al Direcției

Economice Nr. II.4/ 399 / 27.05.2009

Având in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale;

In temeiul prevederilor art. 81, alin. 2, lit „d”, coroborat cu art. 45, alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata.

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba contul de executie al bugetului local pentru anul 2008 atat pentru partea de venituri cat si pentru partea de cheltuieli pe indicatori de venituri, ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli conform anexelor: 1, 1.1, 2, 3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 - Se aproba contul de execuție al bugetului local la partea de cheltuieli Activitate Proprie P.S.4, pentru anul 2008, pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, conform anexelor: 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.11, 2.13, 2.15, 2.16, 2.18, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 - Se aproba contul de executie al bugetului local, pentru anul 2008 Direcții

Descentralizate, la partea de cheltuieli, pe ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, conform anexelor: 2.1, 2.2, 2.8, 2.8.1, 2.10, 2.12, 2.14, 2.17, 2.19, 2.20, 2.21, 2.21.1, 2.21.2, 2.21.3, 2.21.4, 2.21.5, 2.21.6, 2.21.7, 2.21.8, 2.21.9, care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Se aproba contul de execuție al veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local (fond de rulment), Activitate Proprie PS4, pentru anul 2008 la partea de cheltuieli, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, conform anexelor: 3.1, 3.1. bis, 3.1.bis 2, 3.2, 3.4, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 5 - Se aproba contul de execuție al veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local (fond de rulment), Direcții Descentralizate, pentru anul 2008 la partea de cheltuieli, pe ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, conform anexelor: 3.3, 3.5, 3.6,

3.6.1,    3.6.2, 3.6.3 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 6 - Se aproba contul de execuție al creditelor interne pentru anul 2008 conform anexelor:

4,    4.1, 4.2, care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 7 - Se aproba contul de execuție al creditelor externe pentru anul 2008 conform anexelor:

5,    5.1, 5.2, 5.3, 5.4, care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 8 - Se aproba contul de execuție al instituțiilor publice si activităților finanțate parțial din venituri proprii, pentru anul 2008 pe ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, atât la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, conform anexelor: 6, 6.1, 6.2,

6.2.1,    6.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.4, 6.4.1, 6.4.2, care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 9 - Se aproba contul de execuție al Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 pentru anul 2008 atât la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, activitate finanțata integral din venituri proprii, conform anexelor: 7, 7.1, 7.2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 10 - Se aproba contul de execuție al bugetului local la partea de cheltuieli Activitate Proprie P.S.4, pentru anul 2008, conform anexei 8 - contul de executie a bugetului local

centralizat - aparat propriu, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 11 - Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate de Serviciul Tehnic, Consiliul Local, Documente-Electoral, directiilor implicate.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.05.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Viorel RISTEA

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

2 / 2