Hotărârea nr. 55/2009

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivelor de investiţii propuse a se realiza în anul 2009 de către Primaria Sectorului 4


HOTĂRÂRE privind aprobarea documentațiilor    .J

tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivelor de investiții propuse a se realiza în anul 2009 de către Primăria Sectorului 4

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 4 ;

Ținând seama de Referatul de specialitate al Direcției de Dezvoltare Urbana nr. 778/ 20.05.2009;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4;

fn conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind Finanțelor Publice Locale;

In temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții și indicatorii tehnico-economici aferenți, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Secretarul Sectorului 4, Direcția de Dezvoltare Urbana și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată in ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.05.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, VioreIRISTEA


Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

j Anexai:    Anexa H_55_.xls fS/ze 27Kb)