Hotărârea nr. 53/2009

HOTĂRÂRE privind adoptarea ,,Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale sau din fondul locativ de stat


HOTĂRÂRE privind adoptarea „Criteriilor pentru Jî i«i

stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea

cererilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat,,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Sen.-iciului Spațiu locativ nr. 43/1.63/20.05.2009 precum și Expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

In conformitate cu art.43 din Legea locuinței nr.114/1996, republicată precum și art.21 ,art.3O din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000. privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996,;

In temeiul prevederilor art.45, alin.(1) coroborat cu art.31, alin (2) lit. n, și alin.(4) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă ‘Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate in soluționarea cererilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat,,, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Prezenta Hotârîre înlocuiește Hotârîrea nr. 76/30.10.2008 a Consiliului Local al Sectorului 4. care își încetează aplicabilitatea.

Art.3 - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Serviciul Spațiu locativși Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente-Electoral, vor duce la îndeplinirea prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.05.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Viorel RISTEA


Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

] Anexai:    Anexa H_53_.XLS (Size 24 Kb>