Hotărârea nr. 52/2009

HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Planuri urbanistice de detaliu pe terenuri proprietate privata persoane fizice si/sau juridice , situate in municipiul Bucuresti - sectorul 4


HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Planuri    lZ 2i

urbanistice de detaliu pe terenuri proprietate privata persoane fizice si/sau juridice , situate in municipiul București - sectorul 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatele de specialitate ale Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizate de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizele Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează in cadrul Primăriei sectorului 4;

Avănd în vedere avizele Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si ale Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținănd seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările ulterioare ;

în baza prevederilor Ordinului MLPTL nr.1107/2001 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentațiilor de amenajare a teritoriului si urbanism in municipiul București si ale Ordinului MLPTL nr.1943/2001 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 ;

Avănd în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000;

în baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i’ din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planurile urbanistice de detaliu pentru IMOBILELE PREVĂZUTE IN ANEXA LA PREZENTA HOTARARE situate pe terenuri proprietate privata persoane fizice si/sau juridice.

Art. 2. Prezentele documentații reprezintă regulamente de urbanism și nu dau dreptul de construire.

Art. 3. Perioada de valabilitate a prezentelor documentații de urbanism este de 2 ani.

Această hotărăre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.05.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Viorel RISTEA    Contrasemnat pentru legalitate

Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

J Anexai:    Anexa H_52.docx(Size 28Kb)