Hotărârea nr. 51/2009

HOTĂRÂRE Privind modificarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei Generale de Administrare a Unitatilor de Invatamant, Sanitare si Creselor Sector 4


HOTĂRÂRE Privind modificarea Organigramei, a J} si câ Statului de funcții si a Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Direcției Generale de Administrare a Unităților de Invatamant, Sanitare si Creselor Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Referatul de specialitate nr.2893/22.05.2009 întocmit de Direcția Generală de Administrare a Unităților de învățământ, Sanitare și Creșelor din Sectorul 4;

Luând in considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. începând cu data de 1.06.2009 se modifica Organigrama, Statul de Funcții si Regulamentul de Organizare si Funcționare ale Direcției Generale de Administrare a Unităților de Invatamant. Sanitare si Creselor Sector 4 conform Anexelor I. II si III.

Art. 2. Cu aceeași data se abroga H.C.L. S4 nr. 51/2008, H.C.L. S4 nr. 59/2008 si H.C.L. S4 nr. 40/2009

Art. 3. Secretarul Sectorului 4, Direcția Generala de Administrare a Unităților de Invatamant, Sanitare si Creselor Sector 4. Direcția Economica și Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente-Electoral, vor duce la indeplinire prevederile prezentei Hotarari, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.05.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Viorel RISTEA    Contrasemnat pentru legalitate

Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

Q Anexai:    Anexa 1 H_51_.doc(Sfze 46