Hotărârea nr. 50/2009

HOTARÂRE privind trecerea blocului ZI1, Cartier Tonitza , din Şoseaua Olteniţei nr.219 din domeniul public al Consiliului Local al Sectorului 4 in domeniul public al statului


HOTĂRÂRE privind trecerea blocului ZI1, Cartier    câ

Tonitza , din Șoseaua Olteniței nr.219 din domeniul public al Consiliului Local al Sectorului 4 in domeniul public al statului

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având in vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 București;

Luând in considerare Raportul de specialitate nr.Vl.18/96/13.05.2009 al Direcției Administrative;

In baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.214/31.12.2002;

Având in vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; Ținând seama de solicitarea Guvernului 7480/06.05.2009;

In conformitate cu prevederile art.9, alin.2 si art.1O, alin.2 din Legea 213/1998; In temeiul prevederilor art.45, alin.3 coroborat cu art.81 alin (2) lit.'f din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aprobă trecerea blocului ZHdin Cartierul Tonitza, situat in Șoseaua Olteniței nr.219 din domeniul public al Consiliului Local al Sectorului 4 in domeniul public al statului, conform anexei care face parte din prezenta ;

Art.2.Secretarul Sectorului 4. Direcția Administrativă - Serviciul Administrare Patrimoniu si Serviciul Tehnic Consiliul Local. Documente - Electoral, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată in ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.05.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Viorel RISTEA    Contrasemnat pentru legalitate

Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

j Anexai:    AnexaH_50_.doc(S/ze 26Kb;