Hotărârea nr. 5/2009

HOTARARE privind trecerea in administrarea Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 a a terenului avand destiantia de parcare situat in Bucuresti pe Str. Sg. Nitu Vasile nr 1 sector 4.


HOTARARE privind trecerea in administrarea Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 a a terenului av

Consiliul Local al Sectorului 4:

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 si Raportul de specialitate al

Directiei de Administrare a Pietelor Sectorul 4;

Luand act de raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Vazand dispozitiile cuprinse in H.C.G.M.B nr. 76/ 26.04.2005 privind identificarea si delimitarea de catre Consiliile Locale a terenurilor pe care se afla amplasate pietele agroalimentare Avand in vedere dispozitiile H.C.G.M.B nr. 239/ 24.09.2001 privind unele masuri de

imbunatatire a activitatii in pietele agroalimentare;

Tinand cont de O.G. nr. 71/ 2002 privind organizarea si functionarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobata prin Legea nr. 3/ 2003 si a H.C.L.S. 4 nr. 58/ 18.11.2004 privind infiintarea Directiei de Administrare a Pietelor sector 4;

Prevederile H.C.L.S. 4 nr. 72/ 30.10.2008 privind aprobarea documentatiilor tehnice si planurilor TOPO-cadastrale pentru delimitarea terenurilor pe care se afla amplasate pietele si complexele agroalimentare, H.C.L.S. 4 nr. 71/ 30.10.2008 privind aprobarea tarifelor percepute de D.A.P.S. 4 pentru serviciile prestate si folosirea domeniului public aflat in administrarea acesteia;

In conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 si art. 81 alin. (2), lit. f) din Legea 215/2001

republicata privind administratia publica locala;

Hotaraste:

Art. 1. Se aproba trecerea in administrarea Directiei de Administare a Pietelor Sector 4 a terenului avand destiantia de parcare situat in Bucuresti pe Str. Sg. Nitu Vasile nr 1 sector 4 identificat conform ANEXEI. la prezenta hotarare .

Art. 2. Secretarul Primariei Sector 4 impreuna cu Directia de Administrare a Pietelor Sector 4

vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 29.01.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florica BĂLUȚĂ

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1