Hotărârea nr. 48/2009

HOTĂRÂRE privind aprobarea şi repartizarea unui număr de 4( patru) locuinţe sociale situate în blocul M8, str. Panait Cernea nr.9, sector 3, destinate persoanelor şi familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor p


HOTĂRÂRE privind aprobarea și repartizarea unui număr de 4( patru) locuințe sociale situate în blocul M8

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Având în vedere raportul de specialitate al serviciului Spațiu locativ nr. 43/I.57/24.04.2009; Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local sector 4;

În conformitate cu art.3, din Ordonanța de urgență nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr.84/2008, coroborat cu art.43 din Legea locuinței nr.114/1996, republicată și art.23 din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii locuinței nr.114/1996;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) coroborat cu art.81, alin (2) lit. n, și alin.(4) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă repartizarea celor 4 (patru) locuințe sociale, situate în Blocul M8, Strada Panait Cernea nr.9, destinate persoanelor și familiilor ce au calitatea de evacuați ,conform propunerii ”Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe”,așa cum rezultă din anexa la prezenta.

Art. 2 Beneficiarii nominalizați se vor prezenta la C.G.M.B.-A.F.I., cu sediul în B-dul. Regina Elisabeta nr. 16, Sector 3, în termen de 10 (zece ) zile, pentru întocmirea contractelor de închiriere cu mențiunea de ,, LOCUINȚE SOCIALE ,, în baza ordinului de repartizare emis de Primăria Sectorului 4.

Art.3 - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Serviciul Spațiu locativ , Serviciul Tehnic al Consiliului Local, Documente-Electoral, Monitorizare acte administrative, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 30.04.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Viorel RISTEA

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1