Hotărârea nr. 47/2009

HOTĂRÂRE privind aprobarea listei ce cuprinde solicitanţii de locuinţe sociale destinate persoanelor şi familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari precum şi membrilor acestora cu care locuiesc şi go


HOTĂRÂRE privind aprobarea listei ce cuprinde solicitanții de locuințe sociale destinate persoanelor și fa

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere expunerea de motive aPrimarului Sectorului 4;

Având în vedere referatul de specialitate al serviciului Spațiu locativ nr. 43/I.26/24.04.2009; Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local sector 4;

În conformitate cu art.2, alin.(3) din Ordonanța de urgență nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari coroborat cu art.43 din Legea locuinței nr.114/1996, republicată și art.21 din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii locuinței nr.114/1996;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) coroborat cu art.81, alin (2) lit. n, și alin.(4) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă “lista cuprinzând solicitanții de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, îndreptățiți să primească o locuință în anul 2009” în ordinea de prioritate constituită în baza criteriilor prevăzute în Ordonanța de urgență nr.74/2007 și a punctajelor stabilite prin H.C.L. sect.4 nr.76/30.10.2008, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Persoanele și familiile cuprinse în listă pot primi o locuință în anul 2009, în limita locuințelor avute la dispoziție în acest scop, luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul de stat existent cât și locuințele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiții cuprinse în programele de construcții locuințe sociale și/sau în limita a max. 20% din numărul de locuințe destinate tinerilor și numai în condițiile în care la data repartizării se mențin, cel puțin, datele declarate în cererile și actele justificative depuse.

Art.3- Propunerile și aprobările de repartizare a locuințelor se vor efectua numai cu reanalizarea situației locative a fiecărui solicitant în cadrul “Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe” constituită prin Dispoziția nr.874/10.07.2008, după prezentarea actelor justificative reactualizate și luarea la cunoștință de către acesta a prevederilor din Anexa nr.1 la Legea locuinței nr.114/1996 cu privire la exigențele minimale pentru locuințe.

Art.4 - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Comisia constituită prin Dispoziția nr. 874/10.07.2008, Serviciul Spațiu locativ , Serviciul Tehnic Consiliul Local ,Documente Electoral, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.04.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Viorel RISTEA

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1