Hotărârea nr. 46/2009

HOTARARE Privind eşalonarea pe o perioadă de 5 ani a impozitelor şi taxelor locale restante datorate bugetului local al sectorului 4 în suma de 2050729,29 lei şi scutirea de la plată a majorărilor în suma de 806.850,43 lei, pentru SC VULCAN SA.


HOTARARE Privind eșalonarea pe o perioadă de 5 ani a impozitelor și taxelor locale restante datorate bug

Consiliul Local al Sectorului 4

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Luand in consideratie referatul Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 4 nr. IJ 253919/16.03.2009

Avand in vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

In baza dispozițiilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale -republicata coroborat cu art. 2 din H.G. 1112/2000 privind strategia de privatizare a Societății Comerciale "Vulcan" - S.A. București, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de societăți comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat);

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba eșalonarea pe o perioadă de 5 ani a impozitelor și taxelor locale restante datorate bugetului local al sectorului 4 în suma de 2050729,29 lei și scutirea de la plată a majorărilor în suma de 806.850,43 lei, pentru SC VULCAN SA.

Art. 2. Secretarul sectorului 4 si Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 4 va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.04.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Viorel RISTEA

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1