Hotărârea nr. 45/2009

HOTÃRÂRE Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2009


HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2009

Consiliul Local al Sectorului 4;

Văzănd:

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti ;

- Raportul de specialitate privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al

sectorului 4 pe anul 2009, nr. II.4/ 333/30.04.2009 al Direcției Economice;

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4 ;

Avand in vedere prevederile art. 19, din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale; Vazand adresa nr. I-G 74/29.04.2009 a Directiei Generale Impozite si Taxe Locale Sector 4; Vazand Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 130/13.04.2009 privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor sectoarelor , pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura ce necesita cofinantare locala;

Vazand adresa nr. 6860/20.03.2009 emisa de Directia Generala de Asistenta Sociala din cadrul Ministerului Muncii , Familiei si Protectiei Sociale;

Vazand adresa nr. 2999/31.03.2009 emisa de Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti;

Vazand adresa nr. 376/ 17.04.2009 emisa de Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti privitoare la alocarea fondurilor necesare pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor membrilor din Romania in Parlamentul European in suma de 65 000 lei;

Vazand Nota de fudamentare intocmita de Directia Administrativa nr. VI.19/294/09.04.2009 În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata:

Hotărăște :

Art. 1 Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Sector 4 - venituri proprii a fost aprobat atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli in suma de 509 395,20 mii lei, astfel:

-    Bgetul local in suma de 509 395,20 mii lei , conform anexai nr. 1 , din care surse proprii 110.500 mii lei;

-    Bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate partial din venituri proprii in suma de 18 868,72 mii lei, conform anexei nr. 2;

Art. 2. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, la valoarea de 485.000,00 mii lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor:

-    Anexa 1.1 - capitol bugetar 49.02 - Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli in valoare de : 509.935. 20 mii lei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

-    Anexa 1.2 - capitol bugetar 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe in valoare de: 42.515,84 mii lei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

-    Anexa 1.3 - capitol bugetar 54.02 - Alte servicii publice generale in valoare de: 5.331,62 mii lei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

-    Anexa 1.4 - capitol bugetar 60.02 - Aparare in valoare de: 457,10 mii lei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

-    Anexa 1.5 - capitol bugetar 61.02 - Ordine publica si siguranța naționala in valoare de: 16.819 mii lei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

-    Anexa 1.6 - capitol bugetar 65.02 - Invatamant total in valoare de: 191.621,45 mii lei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;;

-    Anexa 1.7 - capitol bugetar 66.02 - Sanatate in valoare de: 384,00 mii lei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

-    Anexa 1.8 - capitol bugetar 67.02 - Cultura recreere si religie in valoare de: 50.220,41 mii lei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

-    Anexa 1.9 - capitol bugetar 68.02 - Asigurari si asistenta sociala in valoare de: 84.710,05 mii lei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

-    Anexa 1.10 - capitol bugetar 70.02 - Locuinte servicii si Dezvoltare Publica in valoare de: 13.039,06 mii lei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

-    Anexa 1.11 - capitol bugetar 74.02 - Protectia mediului in valoare de: 44.516,50 mii lei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

-    Anexa 1.12 - capitol bugetar 84.02 - Transporturi in valoare de: 26.760,17 mii lei ,care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, pentru activitatile finantate partial din venituri proprii la valoarea de 18.868,72 mii lei , conform anexei: 2.1, din care:

-    Anexa nr. 2.1.1. bugetul de venituri si cheltuieli cu finantare partiala din venituri proprii, in valoare de 706 mii lei - cap .68.10. ;

-    Anexa nr. 2.1.1.1 bugetul de venituri si cheltuieli cu finantare partiala din venituri proprii, in valoare de 706 mii lei - cap .68.10.12 Centrul Medico Social Sf. Luca;

Art. 4. Se aproba bugetul propriu al Primăriei Sectorului 4, cap. 51.02.01.03 la valoarea de 27 303,55 mii lei conform anexei 1.2.1.1 , care face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 5. Se aproba bugetul D.G.A.U.I.S.C. cap 51.02.01.03, la valoarea de 5 212,29 mii lei , conform anexei 1.2.1.2, care face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 6. Se aproba bugetul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Sector 4, capitolul 54.02.10, la valoarea de 4 004,62 mii lei, conform anexei 1.3.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 7. Se aproba bugetul Centrului Militar Zonal , subcapitolul 60.02.02 la valoarea de 457,10 mii lei conform anexei 1.4.1, care face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 8 Se aproba bugetul Serviciului de Protectie Civila , subcapitolul 61.02.05 la valoarea de 100,00 mii lei conform anexei 1.5.1, care face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 9. Se aproba bugetul D.G.A.U.I.S.C. - capitolul 65.02 - derulat prin Ordonatorul secundar de credite, la valoarea de 191.621,45 mii lei, conform anexelor: 1.6, din care:

-    Anexa nr. 1.6.1 - cap 65.02.01 - invatamant derulat din Unitatile Scolare - in valoare de -136.536,25 mii lei

-    Anexa nr. 1.6.2. - cap 65.02.02 - invatamant derulat directie - in valoare de -55.085,20 mii lei

-    Anexa nr. 1.6.3. - cap 65.02.03 - total invatamant prescolar, derulat prin directie - in valoare de 25.912,95 mii lei

-    Anexa nr. 1.6.4. - cap 65.02.03. - invatamant primar derulat prin directie - in valoare de -50.909,54 mii lei

-    Anexa nr. 1.6.5. - cap 65.02.03. - total invatamant preșcolar , unitati școlare- in valoare de -26.214,84 mii lei

-    Anexa nr. 1.6.6 . - cap 65.02.04 - invatamant- in valoare de -55.309,83 mii lei

-    Anexa nr. 1.6.7 - cap 65.02.04 - invatamant șecundar șuperior derulat prin directie - in valoare de -10.665,07 mii lei

-    Anexa nr. 1.6.8.- cap 65.02.04 - invatamant șecundar șuperior - unitati- in valoare de -42.966,69 mii lei

-    Anexa nr. 1.6.9. - cap 65.02.04 uș 3 - invatamant profeșional derulat prin unitati școlare - in valoare de -2.017,19 mii lei

-    Anexa nr. 1.6.10.- cap 65.02.07.04 - invatamant șpecial derulat prin unitati școlare - in valoare de -10.027,71 mii lei

-    Anexa nr. 1.6.11- cap 65.02.07.04 - invatamant șpecial directie- in valoare de -1.974,40 mii lei

Art. 10. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 66.02 - Sanatate- la valoarea de 384,00 mii lei, conform anexelor: 1.7; 1.7.1; 1.7.1.1 care fac parte integranta din prezenta hotarare

Art 11. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, șubcapitolul 67.02.05 ,la valoarea de 48.660,41,00 mii lei, conform anexelor: 1.8.1; 1.8.1.1, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art 12. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, șubcapitolul 68.02.06 Așiștenta șociala pentru familie și copil ,la valoarea de 2.500,00 mii lei, conform anexei: 1.9.1, 1.9.1.1;, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 13. Se aproba bugetul Directiei Generale de Așiștenta și Protectia Copilului, capitolul 68.02, conform anexelor: 1.9.2. in valoare de 656,55 mii lei; 1.9.3. in valoare de 100 mii lei, anexele 1.9.4, 1.9.5 și 1.9.6 care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 14. Se aproba bugetul D.G.A.U.I.S.C. - CRESE, șubcapitolul 68.02.11, la valoarea de

7.132.50    mii lei conform anexei 1.9.4, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 15. Se aproba bugetul Directiei Generale de Așiștenta și Protectia Copilului - Centrului Medico-Social Sf. Luca, șubcapitolul 68.02.12 la valoarea de1.766,00 mii lei, conform anexei 1.9.5, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 16. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 70.02 Locuinte , șervicii și dezvoltare publica ,la valoarea de 13.039,60 mii lei, conform anexelor: 1.10,1., 1.10.1.1, 1.10.2, 1.10.2.1, 1.10.3, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art 17. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 74.02 Protectia mediului, la valoarea de

44.516.50    mii lei, conform anexelor : 1.11, 1.11.1, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art 18. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 84.02 Tranșporturi,la valoarea de 26.760,17 mii lei, conform anexelor: 1.12., 1.12.1., 1.12.1.1, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 19. Se aproba Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitatile aflate in șubordinea Conșiliului Local șector 4 conform anexelor, care fac parte integranta din prezenta hotărâre :

- anexa nr. 3.1 Lista de investitii a Primariei Sectorului 4 in valoare de 86.223,34 mii lei, din care

-    anexa nr. 3.1. 1 Plan de investiții pe anul 2009 - buget local;

-    anexa nr. 3.1.2 Plan de investitii 2009 - credit extern;

-    anexa nr. 3.2 Lista de investitii pe anul 2009, cu finantare din buget local a D.G.A.U.I.S.C., in valoare de 14.987 mii lei

-    anexa nr. 3.2.1 Cheltuieli pentru achizitionare de bunuri si dotari independente - cap. 65.02. -

D.G.A.U.I.S.C - derulate prin Directie, in valoare de 11.328 mii lei.;

-    anexa nr. 3.3 Lista de investitii pe anul 2009 - buget local - cap. 68.02.12. -Centrul Medico Social Sf. Luca., in valoare de 82 mii lei;

Art.20 Se aproba suplimentatea fondurilor necesare pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor membrilor din Romania in Parlamentul European cu suma de 235 mii lei din veniturile proprii ale Consiliului Local al Sectorului 4

Art. 21. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Primăria Sectorului 4, Direcțiile descentralizate implicate și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente - Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.04.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Viorel RISTEA

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

4 / 4