Hotărârea nr. 44/2009

HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiilor de avizare si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii reabilitare termica pentru 11 blocuri cuprinse in programul anual de reabilitare termica a cladirilor de locuinte aprobate prin Ordin


HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentațiilor    B

de avizare si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții reabilitare termica pentru 11 blocuri cuprinse in programul anual de reabilitare termica a clădirilor de locuințe aprobate prin Ordinu Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4 al Municipiului București. Ținând seama de referatul de specialitate al Direcției Dezvoltare Urbană - Serviciul Investiții nr. 625/28.04.2009.

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4.

în conformitate cu prevederile art. 44. alin. 1 din Legea nr. 273/2006. privind Finanțele Publice

Locale, cu modificările si completările ulterioare,

din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă documentațiile de avizare si indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivelor de investiții, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 2 Secretarul Sectorului 4, Direcția Dezvoltare Urbană - Serviciul Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.04.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Viorel RISTEA


Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

] Anexai:    Anexa H_44_.doc (Size 33 Kb)