Hotărârea nr. 43/2009

HOTĂRÂRE privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare în baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007


HOTĂRÂRE privind aprobarea listei persoanelor    ,2i

fizice care au obținut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susținerii examenului de atestare în baza Legii nr. 230/2007 și H.G. nr. 1588/2007

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere "Expunerea de Motive" 3 Primarului Sectorului 4 și 'Referatul' nr.V.15./1212 / 02.04.2009 al Direcției Relații cu Comunitatea Locală - Serviciul Relații cu Asociațiile de Proprietari;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 230 / 2007 - privind infiintarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, în conformitate cu H.G.nr. 1588/2007 - pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art.81, alin. (4) din Legea nr. 215 / 2001 - privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE;

Art. 1 Se aprobă lista persoanelor fizice care au obținut calitatea de administrator imobile -ATESTAT în urma susținerii examenului de atestare desfășurat la data de; 10/05/2008;07 /06/2008; 28/04/2009, conform anexei care face parte integrantă din această hotărâre.

Art. 2 Atestatul are drept scop certificarea calităților profesionale ale persoanelor care doresc să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociațiile de proprietari.

Art. 3 Atestatul de administrator de imobil se eliberează pentru o perioada nedeterminata si este valabil pe tot teritoriul României.

Art. 4 Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de către autoritatea administrației publice locale care l-a eliberat, daca nu mai sunt indeplinite condițiile pentru exercitarea acestei activitat.

Art. 5 Secretarul Sectorului 4 împreună cu Serviciul Tehnic Consilul Local Documente -Electoral vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.04.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Viorel RISTEA    Contrasemnat pentru legalitate

Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

j Anexai:    Anexa H_43_.xls (Size:27Kb)