Hotărârea nr. 42/2009

HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Planuri urbanistice de detaliu pe terenuri proprietate privata persoane fizice si/sau juridice, teren domeniul privat al Municipiului Bucureşti şi teren domeniul public al Municipiului Bucureşti, situate in municipiul Bucu


HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Planuri    o câ

urbanistice de detaliu pe terenuri proprietate privata persoane fizice si/sau juridice, teren domeniul privat al Municipiului București și teren domeniul public al Municipiului București, situate in municipiul Bucur CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatele de specialitate ale Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizate de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizele Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere avizele Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si ale Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului MLPTL nr.1107/2001 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentațiilor de amenajare a teritoriului si urbanism in municipiul București si ale Ordinului MLPTL nr.1943/2001 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000;

în baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. T din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planurile urbanistice de detaliu pentru IMOBILELE PREVĂZUTE IN ANEXA LA PREZENTA HOTARARE situate pe terenuri proprietate privata persoane fizice si/sau juridice, teren domeniul privat al Municipiului București și teren domeniul public al municipiului București.

Art. 2. Prezentele documentații reprezintă regulamente de urbanism și nu dau dreptul de construire.

Art. 3. Perioada de valabilitate a prezentelor documentații de urbanism este de 2 ani.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.04.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Viorel RISTEA


Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

J Anexai:    Anexa la H_42.doc (Size 48 Kb)