Hotărârea nr. 41/2009

HOTĂRÂRE Privind modificarea Anexei nr. 1 din H.C.L. sector 4 nr. 110/18.12.2007 pentru aprobarea documentatiei cuprinzând indicatorii tehnico-economici la faza “Studiului de Fezabilitate” al investiţiei privind extinderea, consolidarea şi supraetajarea


HOTĂRÂRE Privind modificarea Anexei nr. 1 din H.C.L. sector 4 nr. 110/18.12.2007 pentru aprobarea docu

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4.

Ținând seama de raportul de specialitate nr. 2407/23.04.2009 al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale sector 4.

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4.

În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind Finanțele Publice Locale.

In temeiul prevederilor art. 45, alin. 1 si art. 81 alin. 4, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 din H.C.L. sector 4 nr. 110/18.12.2007 cuprinzând indicatorii tehnico-economici la faza “Studiului de Fezabilitate” al investiției privind extinderea, consolidarea și supraetajarea sediului Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4, din Str. Nițu Vasile nr. 50-54, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.04.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Viorel RISTEA

Contrasemnat pentru legalitate

Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1