Hotărârea nr. 40/2009

HOTARARE privind modificarea Organigramei Directiei Generale de Administrare a Unitatilor de Invatamant, Sanitare si Creselor Sector 4


HOTARARE privind modificarea Organigramei    s eâ

Direcției Generale de Administrare a Unităților de Invatamant, Sanitare si Creselor Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Referatul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Administrare a Unităților de învățământ, Sanitare și Creșelor din Sectorul 4 - Serviciul evidență personal;

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Lege3 nr.

215/2001 a administrației publice Ioc3le, republicata:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. începând cu data de 01.05.2009 se modifica Organigrama Direcției Generale de Administrare a Unităților de Invatamant, Sanitare si Creselor Sector 4 conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Pentru punerea în aplicare a prevederilor Art.1, până cel târziu 01.06.2009 vor fi supuse spre aprobare Consiliului Local Sector 4 noul Stat de Funcții și noul Regulament de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Administrare a Unităților de Invatamant. Sanitare si Creselor Sector 4.

Art. 3. Secretarul Sectorului 4, Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente-Electoral, Direcția Economica si Direcția Generala de Administrare a Unităților de Invatamant. Sanitare si Creselor Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari, conform competentelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.04.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Viorel RISTEA    Contrasemnat pentru legalitate

Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

] Anexai:    Anexa H_40_.pdf (Size 91 Kbi